Vertrouwenspersoon

Het blijkt uit de ervaring bij Alineen OnderwijsSolutions dat de voorkeur van de betrokkenen bij een conflict uitgaat naar mediation. De vertrouwenspersoon kan tevens de mediator zijn. Hij/zij zorgt ervoor dat betrokkenen met elkaar  tot een goed overleg komen over de kwestie en alles bespreken wat er nodig is om de kwestie die tussen hen speelt op te lossen.

Algemene informatie over een vertrouwenspersoon

De contact- of vertrouwenspersoon op school is het eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenste omgangsvormen (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie en geweld). De vertrouwenspersoon is er voor zowel leerlingen, ouders als personeel. De precieze taakomschrijving staat in het klachtenreglement van de school. Elk bestuur heeft zijn eigen reglement en de taakomschrijving kan per reglement verschillen. Wie op school de vertrouwenspersoon is staat in de schoolgids.

Klachtenreglement

Sinds 1998 is het wettelijk verplicht voor iedere school een klachtenreglement te hebben en in de schoolgids moet staan hoe en waar hierover informatie is te verkrijgen. In het klachtenreglement.wordt beschreven hoe er door de klager en de school c.q bestuur met de klacht moet worden omgegaan. De grote afzonderlijke overkoepelende besturen hebben samen een model klachtenreglement opgesteld. Iedere school is vrij dit model over te nemen. Ook mag een bestuur dit reglement naar eigen goeddunken veranderen. Besturen mogen ook zelf een reglement opstellen. In dit reglement moet ook vermeld staan wie de eventuele vertrouwenspersoon is op de school of van het bestuur, en wat zijn rol en taken zijn.

Casebeschrijving

In deze casebeschrijving geven wij een verslag waar een vertrouwenspersoon op advies van Alineen OnderwijsSolutions  een rol heeft gespeeld.

Het niet functioneren van een leerkracht

Mevrouw A van basisschool X, belt de vertrouwenspersoon op, dat zij geen vertrouwen meer heeft in de twee groepsleerkrachten te weten mevrouw B en mevrouw C van de groep 5 van haar dochter. Mevrouw B negeert voortdurend de vragen van mevrouw A, neemt haar niet serieus. Dit alles gaat ten koste van haar dochter. Haar dochter komt iedere dag huilend uit school thuis. Ze heeft het duidelijk niet naar haar zin in de groep. Er zijn enkele andere ouderparen die ook klagen over mevrouw B. Zij geven aan, dat mevrouw B. niet goed functioneert en dat er daardoor voortdurend problemen zijn in de groep van hun kinderen. Mevrouw B heeft in groep 4 ook al negatieve ervaringen gehad met de groepsleerkracht van groep 4 van haar dochter. De groepsleerkrachten op deze school hebben het voor het zeggen en gaan volledig hun eigen gang zonder de ouders te horen. In de directeur van de school heeft mevrouw A, na enkele negatieve ervaringen ook geen vertrouwen meer.

De oplossing leidt tot verandering

De vertrouwenspersoon gaat de hele conflictsituatie op school onderzoeken. Vertrouwelijkheid en geheimhouding ten aanzien van alle deelnemers aan het onderzoek is gegarandeerd, zodat zij alle feiten boven water kan krijgen zonder angst voor mogelijke gevolgen bij de deelnemers. Zij spreekt met de betrokken groepsleerkrachten, met de directeur, met mevrouw A. en de andere betrokken ouders. Uit de gesprekken blijkt het grootste probleem te liggen tussen Mevrouw A. en de groepsleerkracht mevrouw B De vertrouwenspersoon stelt een mediation voor tussen mevrouw A en mevrouw B. De mediation vindt tussen deze twee personen plaats onder de afspraak van uitdrukkelijke geheimhouding. Tijdens de mediation komen de werkelijke problemen op tafel. Er wordt een oplossing gevonden en uiteindelijk gaat de dochter van mevrouw A weer met plezier naar school. De houding van de groepsleerkracht is na de mediation duidelijk veranderd, waardoor de klachten van de andere ouders ook vervagen.