Partnership

Al onderwijsorganisatie word je regelmatig geconfronteerd met zaken van juridisch karakter. Ook beleidskeuzes als bijvoorbeeld fuseren, functiemix, zorgleerlingen, kwaliteitsmanagement. Vraagstukken waarbij professionele ondersteuning u helpt bij het maken van keuzes. Dat biedt Alineen OnderwijsSolutions.

Wij zijn een partner voor u omdat we naast u willen staan en achter u als er problemen en vraagstukken zijn. Tijdens kantooruren kunt uw vragen telefonisch en per e-mail stellen aan onze helpdesk. Een adequate manier om incidenten op te lossen voordat het problemen worden.

OnderwijsSolutions betekent voor u:

  • Een partner die naast u staat met kwalitatief hoogstaand advies.
  • Een helpdesk waar u uw vragen telefonisch en per e-mail kunt stellen.
  • Screening van eenvoudige documenten.
  • Eigen gespecialiseerde adviseur.
  • Incidenten worden opgelost voordat problemen escaleren.

Ons tarief: € 135,- per uur, excl. BTW, excl. 5% bureaukosten

Raadpleeg ook onze Algemene voorwaarden! Deze algemene voorwaarden zijn direct van toepassing op elke opdracht, die wij ontvangen.

Ons uurtarief bedraagt € 135,- per uur, exclusief BTW, exclusief 5% bureaukosten.

ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Alineen OnderwijsSolutions (hierna: AOS)

Artikel 1.

Tenzij partijen schriftelijk het tegendeel zijn overeengekomen zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en werkzaamheden van, en overeenkomsten met AOS, met uitsluiting van eventuele (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever.

Artikel 2.

AOS biedt diensten aan op uurbasis. AOS heeft het recht om haar tarieven jaarlijks met maximaal 10% te verhogen.

Artikel 3.

Een overeenkomst tot het verrichten van diensten komt tot stand na schriftelijke acceptatie door AOS of doordat AOS een aanvang maakt met de werkzaamheden.

Artikel 4.

Ingeval van een conflicterend belang van AOS (geschillen tussen twee cliënten) zal AOS aan beide cliënten aanbieden om als mediator in het geschil op te treden, op basis van voorwaarden die beide cliënten met AOS zal overeenkomen. Wanneer een van beide cliënten dit niet wensen zal AOS zich terugtrekken en geen van de cliënten adviseren.

Artikel 5.

Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen het overeengekomen tarief plus de kosten die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het dossier. AOS is te allen tijde gerechtigd om een voorschot op deze kosten te vragen alvorens de werkzaamheden te starten of de noodzakelijke verschotten te betalen. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever een rente verschuldigd van de wettelijke rente plus 5% op jaarbasis. Gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, waarbij partijen overeenkomen dat de buitengerechtelijke kosten 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van 200,– euro.

Artikel 6.

In alle gevallen neemt AOS en inspanningsverbintenis op zich en zal naar beste weten en kunnen handelen. AOS zal nooit een resultaatsverbintenis op zich nemen.

Artikel 7.

Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij AOS andere betalingsvoorwaarden stelt, waaronder het betalen van een voorschot. Betalingen dienen te worden verricht zonder beroep op enige verrekening of korting of opschorting. Bij niet-tijdige betaling heeft AOS het recht de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst op te schorten totdat de opdrachtgever volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, dit ondanks nadelige gevolgen daarvan voor de opdrachtgever.

Artikel 8.

De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de levering van alle gegevens en stukken die AOS nodig heeft voor een goede uitvoering van haar taken.

Artikel 9.

Iedere aansprakelijkheid van AOS is beperkt tot het bedrag dat terzake in het betreffende dossier aan opdrachtgever in rekening is gebracht. In elk geval is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheids-verzekeraar van AOS in het betreffende geval wordt uitgekeerd. AOS zal nimmer aansprakelijk zijn voor gevolgschade of immateriële schade.

Artikel 10.

Deze voorwaarden kunnen door AOS worden gewijzigd.

Artikel 11.

Alle overeenkomsten tussen AOS en de opdrachtgever, alsook deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door het Nederlandse recht. Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Meer informatie, wij nemen graag contact met u op.